ALGEMENE VOORWAARDEN  - IntoYou jaartraining 2019 - 2020

 

Aanmelding:

Aanmelding voor de training vindt plaats door ondertekening van het inschrijfformulier, telefonische boeking of via onze website. In het geval dat de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers wordt gedaan, is de aanmelder geheel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen.

 

De deelnemer ontvangt binnen 5 dagen een schriftelijke bevestiging van aanmelding.

 

Vermelding naam:

Het is van het grootste belang dat de naam en voorletter(s), overeenkomstig de naam en voorletter(s) zoals deze vermeld staan in het paspoort, op het inschrijfformulier worden

vermeld.

 

Betaling:

Binnen 5 dagen na boeking ontvangt de deelnemer bevestiging, voorzien van een factuur met het totaalbedrag. Deze dient binnen acht dagen te worden voldaan.

 

​Bij niet tijdige betaling is ChangeToLive gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft onverhoopt bestaan;

de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing.

 

Doorgang/wijziging van de training:

Voor de jaartraining geldt een minimum aantal deelnemers. Over het algemeen geldt een minimum van 8 personen. ChangeToLive behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de training te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 7 dagen vóór aanvang geïnformeerd. De reeds betaalde gelden wordt dan onmiddellijk en volledig door ons terugbetaalt.

 

Annulering:

Annulering van de training wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd. Indien een aanmelding wordt geannuleerd, zijn per persoon de volgende bedragen verschuldigd:

 

A Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief ) tot de 21e dag vóór de dag van aanvang van de training: 40% van het totaalbedrag;

 

B Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief ) tot de 14e dag vóór aanvang van de training: 50% van het totaalbedrag;

 

C Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief ) tot de 5e dag vóór aanvang van de training: 75% van het totaalbedrag;

 

D Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief ) tot de dag vóór aanvang van de training: 90% van het totaalbedrag;

 

E Bij annulering op de dag van aanvang van de training of later: het volledige bedrag.

 

Dieet:

Als een bepaald dieet vereist wordt, is dat veelal mogelijk na voorafgaande opgave aan ChangeToLive via het inschrijfformulier.

 

Volledige uitvoering hiervan kunnen wij niet garanderen. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer en dienen op de plaats van bestemming te worden betaald.

 

Inhoud Training:

Is onder voorbehoud en kan ter plekke veranderd worden, behoudens overmacht, bijv. extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Ook kan het noodzakelijk zijn dat de volgorde van het programma wordt gewijzigd bijvoorbeeld in verband met het groepsproces of onvoorziene lokale omstandigheden.

 

Aansprakelijkheid:

ChangeToLive en/of samenwerkende trainers/teammedewerkers zijn niet aansprakelijk voor (gevolgen van) het gedrag van de deelnemers tijdens en buiten de sessies, bijeenkomsten, workshops. Men blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. ChangeToLive en/of samenwerkende trainers / teammedewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de u heeft genomen, al dan niet in overleg met ChangeToLive en/of samenwerkende trainers/teammedewerkers.

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon